Vaihtoehtohoidot ja lääkäri | HRV EKG

Vedapulse info >> Vaihtoehtoiset hoidot ja lääkäri
 Ayurveda jooga vaihtoehtohoidot ja lääkäri
Vedapulse EKG-järjestelmä yhdentää vaihtoehtohoidot saman perusteorian piiriin. HRV-laskennan kautta näiden hoitojen muuttujat saavat lisää tieteellistä uskottavuutta.

Click to english language copy of this page

Luontaishoidot ja perinteinen lääketiede tähän saakka

Alkuyhteenveto

Hei! Oletan, että minun pitäisi aluksi esitellä itseni. Nimeni on Kari Nokela ja olen fyysikko kotoisin Suomesta. Elämäni intohimo ovat terveys ja erityisesti vaihtoehtohoidot .  Mutta olen myös opiskellut koululääketiedettä. Koska minulla on kokemusta molemmilta puolilta valtakunnallista puoskarilaki -keskustelu” rintamaa”, minun on helppo kirjoittaa ja keskustella idän ja lännen lääketieteellisten lähestymistapojen välisen aukon poistamisesta. (Mainittakoon, että käytän termejä luonnonmukaiset hoidot,  vaihtoehtohoidot , vaihtoehtoiset hoidot , kokemushoidot , uskomushoidot , luontaiset hoidot ja täydentävät hoitomuodot melko vapaasti tarkoittaen samaa asiaa, vaikka vivahde-eroja on todellisuudessa niiden välillä. ) .

Vedapulse EKG-tallennuslaskenta -järjestelmä yhdentää luonnonmukaiset hoitomuodot eli ns. uskomushoidot saman perusteorian piiriin. Monet huuhaana pidetyt muuttujat saavat lääketieteellisesti hyväksyttävämmän selityksen, kun tutkittavana on sydänfilmi eli EKG ja sen HRV eli sykevälin vaihtelu . Minun missioni on kertoa asiasta hoitoalojen ihmisille. (Huom! Minä EN MYY Vedapulsea. Minä vain käytän.)

Argumentointia – luontaisten hoitojen puolesta ja vastaan

Olkoon esimerkkinä erään vaikutusvaltaisen lääkärin kannanotto.Hänen päättelyketjunsa alkaa toteamuksella, että lääkäri itse harjoittaa työssään placebovaikutusta (joka on siis toistaiseksi epätieteellisellä perustalla olevaa psykologista vaikuttamista). Ja koska lääkäri sitä harjoittaa, niin varmaan myös luontaishoitajat niin tekevät. Ja sitten hän päättelee vielä, että luontaishoitajien käytössä tällainen placebo on vain wellnesshoitoa .Uskooko tavallinen rivilääkäri tosiaan puheet  placebovaikutuksista? Jos kerran vaihtoehtohoidot  tehoavat eläimiinkin, niin Placeboteoria ei voi pitää paikkaansa.  Ja pääsyy siihen, että joidenkin luontaishoitojen vaikutuksesta ei olla saatu riittävää tieteellistä näyttöä, on tutkimusrahan puute. Lisäksi monien ” uskomushoitojen ” ajallinen kehityshistoria ulottuu tuhansien vuosien taa, kun taas moderni lääketiede on lyhyen ajan tuotos.  

Vaihtoehtohoidot tarkoittaa mitä?

Virallisissa yhteyksissä määritellään joskus täydentäviksi hoitomuodoiksi kaikki ne, jotka eivät sisälly Käypä hoitosuosituksiin. Seuraava määrittelyn aste on todeta vaihtoehtohoidoiksi kaikki ne, joita ei voida tieteellisesti todistaa. Tieteellisen todistamisen vaatimuksessa on ainakin kaksi astetta: a) tilastollinen näyttö riittää ja b) tilastollisen näytön lisäksi tarvitaan fysikaalis-tieteellinen selitys. Minä en hyväksy yhtäkään edellä mainittua määritelmää, vaan kerron oman ehdotukseni seuraavasti:

Kaikille hyville vaihtoehtoisille hoidoille on yhteistä sairauksien taustoilla olevien epätasapainotilojen ja epäpuhtauksien korjaaminen. Näin hoidetaan sairauksien syitä eikä oireita. Sairaudet saavat aina alkunsa hienonhienoina “karkeuksina” syvillä kehon tasoilla. Luonnonmukaisten hoitomuotojen ymmärtäminen vaatii siis “tasoajattelua”  jossa koko kehon sekä myös sairauksien rakentuminen alkavat aineettomilla hienojakoisilla tasoilla, joista ne pikkuhiljaa konkretisoutuvat fyysisiksi elimiksi ja sairauksiksi. Esimerkiksi syöpä on yleensä vuosikausia kestäneen vaiheittaisen “kehityksen” lopputulos. Kun saadaan taustasyyt hoidettua, saattavat useammatkin taudit alkaa parantua yhtaikaa jolloin tieteellisen tutkimuksen tarvitsemat selvät loogiset syy-seuraus -suhteet ovat vaikeasti havaittavissa. Ja myöskään luontaisten hoitojen valttia, sairauksien ennalta ehkäisemistä, ei voida helposti tieteellisesti todistaa

Entä rajatieto ja luontaishoidot ?

Rajatietoon liitetään ilmiöitä hyvin laajoilta tiedon alueilta: Ufot, paranormaalit ilmiöt, uushenkisyys, meditaatio, mielen puhdistaminen, chakrat jne. Edellisen määritelmäni perusteella käsitteet ovat pitkälti päällekkäiset, mutta esimerkiksi ufot ovat jo kaukana täydentävistä hoidoista. Edellisen kappaleen  määrittelyyni voidaan lisätä “hyvän olon” tai hyvän mielen vaatimus: ufojen harrastaminen ei aiheuta välitöntä hyvää oloa.  Transsendenttinen meditaatio on mielestäni täydentävistä hoidoista paras ” hyvän mielen ” perusteella ja helpoimmin jopa yleisessä terveydenhuollossa käyttöön otettavissa.  

Lääkäri | tavallisimmat yleistiedot ja tiedon puutteet “luomu”alojen ihmisistä

Lääkärin tiedot sekä vaihtoehtohoitajista  että -hoidoista ja myös heidän asiakkaistaan ovat puutteelliset. Valtaosa luontaishoitajista ovat vastuuntuntoisia eivätkä ikinä vaatisi asiakkaitaan luopumaan lääkärin määräämistä lääkkeistä ja lääketieteellisistä hoidoista. Ja myös valtaosa näistä kehon ja mielen tasapainoon tähtäävistä kokonaisvaltaisista hoidoista ovat turvallisia, mutta muutamat hassut muotioikut, kuten esim. ns. bioresonanssilaitteet, hopeavesi ja funktionaaliset monivitamiinivalmisteet, saavat kaiken huomion (ei ole hyvä syödä vitamiini- ,hivenaine- tai mineraalivalmisteita paljoakaan)  Yleisradio on Suomen epäasiallisin uutisoija; se kaivaa systemaattisesti esiin VAIN näitä muotioikkuja. Bioresonanssilaitteiden fysikaalis-tieteellinen toimintaperiaate ei ole vielä tiedossani; siinä liikutaan fysikaalisten tieteiden vaikeimmilla osa-alueilla. Lääkärikunnan käsitys luontaishoitajien ja heidän asiakkaidensa lukumääristä ovat liian alhaiset, koska tämä suuri ihmisjoukko ei pidä meteliä itsestään silloinkaan, kun olisi syytä ajaa oikeuksiaan. Melkoinen osa täydentävien hoitojen asiakkaista ovat yliopistotutkinnon suorittaneita naisia ; siis älykkäitä ja selväjärkisiä ihmisiä. 

kokemushoitoja harrastavien ihmiskuva

ja ihmiskäsitys poikkeavat usein valtaväestöstä melkoisesti. Asiaa on tutkittu Jyväskylän yliopistossa (prof. Reijo Wilenius), jossa käytetään termejä ” antroposofinen ihmiskuva ” ja antroposofinen hengentiede. Alkuperäinen aatteen isä oli Rudolf Steiner . Tässä kuvassa korostuu mm. perusajatus, että elämä on kehitystä kohti sekä fyysistä että henkistä täydellisyyttä. Fyysinen ja henkinen ovat yhden ja jakamattoman kokonaisuuden eri puolia. Aatteen aikaansaannoksia ovat Steiner koulut, joissa opetus on paljon inhimillisempää kuin peruskouluissa. Antroposofia painottaa pehmeitä arvoja ja positiivisten kokemusten kautta oppimista, jossa taiteilla on suuri merkitys. Antroposofia ei pakota koululaista pakkotahtiseen aikataulutettuun raatamiseen, vaan antaa tilaa luovuudelle ja henkiselle kasvulle;( kuten tekee myös transsendenttinen meditaatio ja siihen liittyvä “Luovan älykkyyden tiede” SCI).

Edellisen suuntainen on myös asiaa tutkineen yhteiskuntatieteiden tohtori Pauliina Aarvan käsitys. Valtaväestön ja lääkärikunnankin ihmiskäsitys puolestaan on enimmäkseen biologis-fyysinen . Mielenkiintoinen kysymys on miettiä johtaako ahkera kokemushoitojen harrastaminen antroposofiseen ihmiskuvaan vai aiheuttaako antroposofinen ihmiskäsitys tarpeen hakeutua luonnonmukaisiin hoitoihin??

lainsäädäntö – tuoko puoskarilaki ratkaisuja? – kansalaisaloite ?

Turun sanomien blogissa lääkärikuntaan kuuluva ajattelija Juhani Knuuti kiteyttää kohtalaisen ansiokkaasti yhteen sen, mitä kaikkea uusi lainsäädäntö tulisi pitämään sisällään (siis pääkohdat). Hän jopa vierastaa sanoja uskomushoidot ja puoskarilaki , koska ilmeisen selvästi jopa Suomen yhteiskuntarauha voi olla uhattuna, jos propaganda saa vallan. Minun mielestäni hoidot “kuriin pistävä” laki  eli ns. puoskarilaki olisi massiivinen byrokratialisä jo entisestään byrokratiaähkyä eli velkaantumista potevassa maassamme. Saamieni tietojen mukaan laki lisäisi lääkäreiden työtaakkaakin, kun luontaishoitajien pitäisi suunnitella asiakkaidensa hoitoa yhteistyössä lääkärin kanssa ? Sosiaali- ja terveysministeriö kaavailee puoskarilakia säätäessään kieltää luonnonmukaiset hoidot täyttä ymmärrystä vailla olevilta ihmisiltä.  Pistetäänkö nyt  biologiseen ihmiskuvaan totutettu lääkäri arvioimaan toisenlaisen ihmis- ja maailmankuvan omaavia henkilöitä? Kuulostaako elämänkatsomussyrjinnältä ?? Yleisesti ottaen vapaaehtoisuuteen perustuva vaihtoehtohoitajien koulutus lienee parempi ratkaisu kuin pakkovaltainen hallintoharmaus. 

Kansalaisaloite vaihtoehtoisten hoitojen aseman parantamiseksi on hyvä asia, mutta aloitteen lisäksi olisi jokaisen tällaisia hoitoja kannattavien syytä ottaa suora yhteys poliitikoihin tai ainakin omiin suosikkipoliitikoihinsa. Näin tekevät “rintaman” toisellakin puolella olevat. Henkilökohtainen sähköpostiviesti omalle poliitikolle on vahva vaikuttamiskanava. Mitä tuohon viestiin sitten pitäisi kirjoittaa?? Ole oma itsesi. Jos pelottaa, kerro hänelle, että pelottaa. Kerro asioista omasta maailmastasi käsin. Vältä virka- eli kapulakieltä. 

Nykyisessä muotoilussaan kansalaisaloitteen teksti sisältää ongelmakohdan: vain tieteellisesti todistetut hoidot saisivan lainsuojan. Käytännössä erilaisten hoitojen edustajat alkaisivat lopulta kinata keskenään, että kenen hoito on tieteellisesti todistettu ja kenen ei. Olen sen verran paljon perehtynyt ulkomailla käytävään keskusteluun tieteellisen todistettavuuden kriteereistä, että asiavyyhti on mahdollisimman vaikeaselkoinen ja määritelmiä on monia.

Mainittakoon, että tapaus lääkäri Antti Heikkilä

 on omaa lajiaan. Hänen oppinsa on niin nuori, ettei sitä voi ottaa kovin vakavasti; ( No, En tosin ole asiaan hirmuisesti paneutunut). Heikkilän kirjassa on vääränlainen otsikko, joka “liittää” hänet väärin perustein niiden vastuuttomien fanaatikkojen joukkoon, jotka kieltävät asiakkailtaan lääkärin määräämät lääkkeet pois. 

kehityshistoriateema, lääkkeiden ja yrttien yhteisvaikutukset, psykiatria

Pitkän kehityshistorian omaavista hoitomuodoista vyöhyketerapia ja homeopatia saavat jatkuvasti enemmän julkisuutta kuin vielä iäkkäämmät, kuten perinteinen kiinalainen lääketiede akupunktioineen.  Miksi? syytä en tarkkaan tiedä. Kolleegoideni kertomukset vahvistavat, että ne ovat toki aivan toimivia hoitoja. Vedapulse osaa laskea myös vyöhyketerapian tarvitsemia muuttujia, mutta homeopatian kohdalla tilanne on epäselvä. Tuo edellä oleva linkki vyöhyketerapiasta ja homeopatiasta kirjoittavalle nettisivustolle vei minut hieman outoon asennemaailmaan, koska olen pääsääntöisesti aikani viettänyt kokemushoitoja kannattavien kanssa. Mutta siinä varoiteltiin aivan oikein luonnonaineiden ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

Toki luontaishoitajan on ehdottomasti opiskeltava tarkkaan luontaistuotteiden ja reseptilääkkeiden mahdolliset yhteis- ja sivuvaikutukset . Tällä saralla avoin ja jopa pakollinen tiedon jakaminen joka suuntaan on välttämätöntä: jopa jonkinlainen lyhyt vapaaehtoisuuteen perustuva koulutus olisi tarpeellinen. Tuntemani huippusuosittu nimeltä mainitsematon luontaisterapeutti ei lainkaan ota asiakkaikseen iäkkäitä raskaassa lääkekuormassa eläviä, raskaana olevia, eikä minkään ikäisiä Marevanin käyttäjiä. Marevan ei kerta kaikkiaan sovi vaihtoehtohoitojen rinnalle! Ja syöpä on sellainen diagnoosi, että asiakas on aina heti patisteltava lääketieteellisiin hoitoihin. Seuraavana asiallista tietoa vyöhyketerapiasta ja homeopatiasta.

Eräs psykiatri kertoi, että monien psyykenlääkkeiden ajallinen kehitys-ja testaushistoria on liian lyhyt täyttääkseen tieteellisen varmuuden saannin kriteerit. Lääketehtaiden on pakko saada uusi lääke myyntiin liiankin nopeasti. Seurauksena on, että lääkkeen mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset paljastuvat vasta, kun lääke on ollut markkinoilla ehkä 10-15 vuotta. Onko tämä tieteellisloogista toimintaa?  No, minä henkilökohtaisesti en tässä ota kantaa, vaan lainaan melkein sanasta sanaan lääkäriä.

“sensaatio”uutinen

Aivan tuore uutinen Venäjältä kertoo, että  maailman vanhimman luonnonmukaisen hoitomuodon kutsumanimen saanut ayurveda on saanut Venäjällä jonkinasteisen virallisen valtiollisen aseman. Koska Venäjän hallintorakenne on erilainen, ja koska uutisen kertoo Vedapulsea myyvä yritys, en itse uskalla täsmentää uutisen tarkkaa luotettavuutta.

Tarvitsemme myös koululääketiedettä !

Elämämme on jo niin pitkälle muuttunut ei-luonnolliseksi eli “synteettiseksi” että ei ole mahdollista yhtäkkiä kokonaan hypätä siitä pois toiseen junaan täysin luomuhoitojen varaan. No tämmöisiä hyppäyksiä silloin tällöin tekevät jotkut äärifanaatikot ja lopulta löytävät itsensä joko teho-osastolta tai suoraan enkeliosastolta. Luomuhoitoihinkin pitää totutella pikkuhiljaa kiireettömästi ja alentaa synteettistä lääkekuormaa vasta pikkuhiljaa, kun se on turvallista. Näin ainakin ayurvedassa.

Uusi tiedelöytö

historiallinen tausta – idän luontaiset hoidot – itämainen lääketiede

Venäläiset avaruusfyysikot Oleg Sorokinin johdolla kutsuivat Intialaisen Ayurvedan ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen mestareita yhteistyöhön löytämään näiden oppisuuntien yhteiset juuret. (Tällä hetkellähän on vallalla käsitys, että nämä oppisuunnat ovat kaukana toisistaan vailla keskinäisiä yhdistäviä tekijöitä). Sorokin itse ei ole fyysikko, mutta apuna oli fyysikoita.

Yhteistyön tuloksena löydettiin ikivanha yhteinen teoriapohja.. Oleg Sorokin fyysikkoineen laati ohjelmiston, joka hyödyntää tätä yhteistä teoriapohjaa. Samaa teoriapohjaa voidaan laajentaa melkein koko luonnonmukaisten hoitojen kenttään. Tämän yhteisen teorian mukaan sydän kertoo melkein kaiken holistisesta terveydentilasta ja sen osa-alueista.

lääketieteellinen tekniikka – sykevälin vaihtelu 

Vedapulse on pitkän työn tulos, joka peruskokoonpanossaan mittaa sydänfilmin eli EKG n ranteesta 5 minuutin ajan, analysoi, ja tulostaa akateemista “lääkäritietoa” rinta rinnan vaihtoehtotiedon kanssa. Ayurvedan doshateoriaa on pidetty huuhaana, mutta se laskee taajuusspektrin EKG:stä ja jakaa spektrin kolmeen osaan, jotka vastaavat doshia vata, pitta ja kapha. Näin Ayurveda arkipäiväistyy.

Aivan tarkasti sanottuna tuo taajuusspektrin laskeminen sisältää muutakin kuin pelkän Fouriermuunnoksen: Kaikki käytetyt laskenta-algoritmit liittyvät sydämen sykevälin eli sydämen rytmin vaihtelun rekisteröimiseen sekä taajuus- että aikatasoissa. (eli siis kuuluvat yleiskäsitteen  HRV piiriin). Useimmat tutkijat ovat yhtä mieltä ainakin siitä, että sydämen sykevälin vaihtelun avulla voidaan analysoida keskushermoston tilaa melko monipuolisesti. Ja keskushermoston tilat ovat Ayurvedankin mukaan pääosassa doshamuuttujissa. Jako sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon näkyy HRV-mittauksissa.

Kyllä, sydämen sykevälin vaihtelu on erittäin herkkä

ikämuutoksille, sähköisille ja mekaanisille häiriöille mittauksen aikana jne., Kuten Gerhard Litscherin et al. Artikkelissa todetaan. . Mutta vaihtoehtoisen lääketieteen muuttujien, kuten Ayurvedan doshien, havaitsemiseksi sydämen sykevälin vaihtelun on osoitettu olevan riittävän tarkka. Viiden minuutin mittausajan ja kehittyneiden laskenta- ja katkaisumenetelmien avulla häiriöiden vaikutus minimoituu.

Jos sydämen sykeväli ei vaihtele lainkaan, on taajuusspektrissä vain yksi taajuus eli noin yksi hertzi (mikäli syke on 60 kertaa minuutissa). Tällöin tutkittavalta henkilöltä puuttuvat kaikki muut taajuudet. Jos taas sydämen sykeväli vaihtelee harvakseltaan eli hitaasti, on henkilöllä runsaasti myös  hyvin alhaisia taajuuksia. Tällöin hänen spektrissään alhaiset taajuudet painottuvat. Jos sydämen sykeväli vaihtelee nopeasti, on henkilöllä korkeampiakin taajuuksia. Normaalisti spektristä löytyy ainakin jonkin verran kaikenlaisia taajuuksia. Kaikenlaisten taajuuksien tasavertaisuus on ayurvedaan rinnastettuna terveen ihmisen tunnusmerkki. Toki sairaalloiset ilmiöt, kuten rytmihäiriöt ja eteiskammiovärinä, eivät mitenkään liity edellä mainittuun tarkasteluun   Rytmihäiriöt on leikattava pois EKG n aikatallenteesta. 

Vedapulse laskee ekg:stä myös huuhaana pidetyn kiinalaisen lääketieteen meridiaanikartan ja jopa energiahoidoissa tarvittavan ihmisen energiakentän eli auran. Näin energiahoitaja voi suunnata hoitonsa optimaalisesti. Ohjelmalaajennuksia on mm. joogaajille,  luontaistuoteneuvojille ja aromaterapeuteille.

Itä kohtaa lännen

Eräässä tutkimuksessa mitattiin ayurvedan doshaprofiilia sekä perinteiséllä sormitekniikalla ranteesta että Vedapulsella samoista koehenkilöistä (n=1800) 85 prosentissa tapauksia molemmat mittausmenetelmät antoivan saman tuloksen (eli siis saman doshaprofiilin) samoista koehenkilöistä. Joitakin tutkijoita on oudoksuttanut, että perinteisessä doshamittauksessa mitattu suure on sormenpäähän kohdistuva mekaaninen voima, kun taas elektronisessa mittauksessa mitattu suure on sähköinen jännite.  No, sydämen toimintaahan ne molemmat toki kuvaavat.

uskomushoidot EKG sydän lääkäri HRV
Kuvassa vedapulsemittarin keksijä Oleg Sorokin

Ulkoisia Linkkejä

Wikipedia ja HRV

Tuore ja tasokas tutkimus Vedapulsesta ja HRV:stä

Kokoelma Maharishi Ayurvedisiä -tutkimuksia

Mielenkiintoinen pressijulkaisu 600 Amerikkalaista uutistoimistoa julkaisivat tämän uutisen. LUE!

vaihtoehtohoidot ja lainsäädäntö (eduskunta)

Toinen lainsäädäntö linkki ; (yle uutiset)

lainsäädäntö linjaus terveysdenhuollon ammattilaisten asemasta, silloin kun he virkaa hoitaessaan antavat potilailleen vaihtoehtohoitoja ( Valvira )

Sisäisiä linkkejä

linkki (Vedapulse) johdantosivulle

Niille, jotka haluavat tietää lisää minusta ja ajatuksistani

Asiaa ylipainon poistamisesta

Linkki Ayurvedasta kertovalle perussivuilleni

Enemmän yhteystietoja ja yhteydenottolomake

Elämän tarkoitus – Maharishi

Karin “ukaasit” ihmisen kehityksestä – Maharishia lainaillen

Ihmiset ovat todella erilaisia – astrologiaa

Postaukset

Vedapulse asia – pelkistäen

  • Venäläisten avaruusfyysikoiden, Oleg Sorokinin, Intialaisten Ayurvedamestareiden ja kiinalaisen perinteisen lääketieteen mestareiden yhteistyön tulos. 
  • Perusajatus:  Lääketieteellisen tekniikan keinoin sydämen sähköistä toimintaa mittaamalla saadaan melkein kaikki holistinen terveystieto ihmisestä. 
  • Sydämen sykevälin vaihtelu eli heart rate variability on keskeisin mitattava muuttuja.  Taajuusspektrit.
  • Monet huuhaana pidetyt uskomushoidot pelkistyvät arkiseksi sydänlaskennaksi.
  • Suomalaiset luottavat enemmän laitteeseen kuin ihmiseen. 
  • Vedapulse on tietokoneohjelma täydennettynä elektrodeilla ja kytkentäyksiköllä.
  • Sopivin ohjelmalaajennuksin se käy erittäin monen eri vaihtoehtohoidon tarpeisiin:  akupunktio, jooga, aromaterapia, yrttiterapia, ravintoneuvonta, energiahoito, naturopatia, personal training ja niin edelleen ja niin edelleen.. 

Kategoriat:

antroposofinen ihmiskuva – tunnettu pehmeistä arvoistaan

vaihtoehtohoidot eli siis luonnonmukaiset hoitomuodot

ayurveda – maailman vanhin terveydenhoitojärjestelmä

biologis-fyysinen ihmiskuva- kieltää (tai ainakin aliarvioi) hmisen henkisen puolen

lääketiede – hoitaa biologiaan tukeutuen

ns puoskarilakikeskustelu

Tietosuoja-asiat:

  Linkki tietosuojaselosteeseen:

Sivun lopetus